Ten Blog może Ci pomóc

W tej przestrzeni przedstawiamy przykłady z życia wzięte,
jak podejść do zwinnej organizacji.
Zapraszamy do korzystania z naszych doświadczeń.

Regulamin

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z bloga internetowego dostępnego pod adresem (zwanym dalej „Blogiem AW” lub „Blogiem”), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu.

 2. Administratorem portalu jest zespół AgileWhips (zwanym dalej “AAW”)

 3. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Blogu AW, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązany jest do jego przestrzegania oraz zapewnienia jego przestrzegania przez osoby które korzystają z treści bloga za pośrednictwem sprzętu elektronicznego należącego do Użytkownika.

 

§2  KORZYSTANIE Z BLOGA

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych na Blogu AW jest i zawsze będzie bezpłatne.

 2. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie: sprzęt elektroniczny, połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową oraz inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych usług.

 3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści/komentarze, jak i szkody powstałe w ich wyniku.

 4. Komentarze na blogu są moderowane przez AAW.

 5. AAW zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podania przyczyny.

 6. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:

a) zawierają wulgaryzmy,
b) obrażają AAW, komentujących lub inne osoby,
c) obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
d) pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
e) ingerują w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.

7. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (nickiem). W ten sposób komentujący ułatwia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy. Wymóg podpisywania się nie łamie przywileju anonimowości.

8. Za treść komentarzy administrator nie ponosi odpowiedzialności.

9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników treści/komentarzy:

a) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
b) wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
c) propagujących przemoc;
d) zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
e) zawierających treści niezwiązane z tematyką Bloga, w tym treści o charakterze reklamowym;
f) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
g) mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
h) niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.
10. W przypadku zamieszczenia treści opisanych w §2 pkt. 6 i 9, AAW zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadamiania o tym ich autora. W skrajnych bądź powtarzających się przypadkach, AAW zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z Bloga i powiadomienia go o powodach podjęcia takiej decyzji.
11. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Bloga AAW oraz prób uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu.

 

§3  OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności.

 

§4  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Blogu posiada AAW oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Bloga.

 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Bloga AW, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.

 3. Wszelkie utwory, znaki towarowe, loga, itd. przedstawiane na Blogu stanowią własność AAW lub uprawnionych osób trzecich. Zabronione jest ich używanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy inne wykorzystywanie bez uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

 4. Użytkownik ma prawo posiadać kopię pojedynczych treści lub całego Bloga AW na swoim urządzeniu elektronicznych wyłącznie na własny użytek w celach informacyjnych.

 

§5  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Dane i informacje zawarte platformie Blogu AW są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. AAW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Blogu.

 2. Dane osobowe zawarte w treści Bloga AW zostały celowo zmienione by chronić tożsamość osób uczestniczących w opisywanych wydarzeniach lub są fikcyjne a podobieństwo danych osobowych do prawdziwych osób jest czysto przypadkowe, w związku z czym AAW nie ponosi odpowiedzialności za publikowane imiona, nazwiska, stanowiska, wysokości zarobków i inne dane osobowe.

 3. AAW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Blogu przez jej użytkowników. Pomimo pozytywnego skutku opisywanych na Blogu AW działań Użytkownik przyjmuje do wiadomości że są to przykłady które mogą nie odnieść pożądanego skutku w momencie stosowania ich przez Użytkownika.

 4. AAW nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Bloga danych osobowych osób trzecich.

 5. AAW dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Bloga, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania, np. utraty danych wskutek awarii.

 6. AAW zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Blogu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

 7. AAW zastrzega, że w przypadku Bloga dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

 8. Blog może zawierać odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych. AAW nie ponosi jednak odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych. Prosimy Państwa o każdorazowe zapoznawanie się z odpowiednimi regulacjami na danych witrynach internetowych.

 

§6  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku skrajnych naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, AAW może podjąć wobec niego odpowiednie kroki prawne, w sytuacji gdy naruszone zostaną obowiązujące przepisy prawa.

 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, jak i zakłóceń w funkcjonowaniu Bloga, należy przesyłać na adres e-mail: admin@agilewhips.com

 3. AAW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Blogu.